Word Counter

Word counter - ດ້ວຍຕົວນັບຕົວອັກສອນ, ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ຈໍານວນຂອງຄໍາສັບຕ່າງໆແລະຕົວອັກສອນຂອງຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປໃນສົດ.